Föreningens verksamhet styrs av bostadsrättslagen och av föreningens stadgar (finns på https://mitt.riksbyggen.se/) och regler.

Ditt ansvar för dig och dina gäster
För att vi skall få ett trevligt och väl fungerande boende är vi alla skyldiga att rätta oss efter vissa grundläggande regler. Dessa styrs i första hand av lagstiftning, men lagstiftningen förutsätter även att föreningen har egna regler som skall följas.

Medlemmarna i en bostadsrättsförening ansvarar enligt Bostadsrättslagens 7 kap. § 9 för att han och hans besökare efterföljer föreningens regler såväl inom som utom huset:

”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt 12 § tredje stycket .” (7 kap § 9)

Enligt 7 kap § 18 kan försummelse av denna skyldighet vara grund för att avhysa bostadsrättsinnehavaren.

Andrahandsupplåtelse
Uthyrning i andra hand regleras av bostadsrättslagen, hyreslagen och föreningens stadgar. Observera att en eventuell andrahandsupplåtelse alltid måste godkännas av styrelsen. Blankett finns här (pdf)

Främmande personer
Av skatteskäl och andra orsaker kan någon vilja hysa vad lagen kallar ”främmande person”. Om föreningen alltså misstänker att du utan tillstånd upplåter eller hyr ut din lägenhet till främmande person kan det leda till att du uppsägs från lägenheten.

Förråden
Det är av brandsäkerhetsskäl förbjudet att förvara föremål utanför förråden på vinden och i källaren, då de öppna ytorna skall fungera som utrymningsväg vid brand. Om inte du eller de som vistas i din lägenhet följer dessa regler kan föreningen komma att kräva dig på ersättning om föreningen skulle bötfällas av brandmyndighet!

Hänsyn
Hänsyn och omtanke i relationerna till sina grannar kan visas genom:

 • att inte föra oväsen i trappor och lägenheter
 • att inte gallopera nedför trapporna utan gå med mjuka steg
 • att inte slå igen lägenhetsdörren istället för att stänga den försiktigt
 • att inte ha hög volym på stereo och radio. Detta gäller även dagtid.
 • att inte diska eller spola med vatten på nätterna
 • att inte ställa upp dörrar till entré, cykelrum, källare eller vind med påföljande risk för intrång av tjuvar eller skadedjur
 • att inte placera möbler eller bråte utanför din lägenhet eller dina förråd.
 • att inte röka i trappor, vind och källare
 • att inte fimpa på gården
 • att inte fimpa ut genom fönstren
 • att inte bryta mot parkeringsreglerna
 • att inte slarva med knytning av soppåsar
 • att inte slänga fel saker i fel återvinningskärl eller fylla kärlen genom dålig packning
 • att inte glömma städa tvättstugan efter dig

Mellan 22-07 skall det vara tyst i huset.

Vid renovering
Tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete i lägenheten. Dessa skall utföras under dagtid. Tänk även på att antennuttaget inte får monteras loss då nätet är kretskopplat och urkoppling av denna medför att dina grannar blir utan tv, internet och IP-telefoni.

Renovering av badrum
Yt- och tätskikt är till åren och det ökar risken för läckage. Innan renovering av befintligt badrum kan ske är det ett krav att golvbrunnar och inre rör byts ut. Föreningen står för material- och arbetskostnad för ny golvbrunn (inkl grovgjutning) samt nya utanpåliggande kall- och varmvattenrör i badrummet. Det är ett utmärkt tillfälle att göra renoveringen i samband med bytet av vattenstammarna. Styrelsen förutsätter att de medlemmar som vill renovera sina badrum tar kontakt med Lundgrens Rör för att åstadkomma en samordning. Mer information i detta dokument.

Ditt ansvar för lägenhetens skick
Enligt föreningens stadgar ansvarar du för lägenhetens interiör. Du är bl.a. skyldig att tillse att kranar och toalett inte rinner samt att tätskikt i badrum är i fullgott skick.

Skadedjur
Om du får oväntat besök i lägenheten kan det vara bra att känna till att föreningen, genom fastighetsförsäkringen hos Trygg-Hansa, har samarbetsavtal hos Nomor AB, tel 020-54 55 56. Vid anmälan behöver du föreningens försäkringsnummer som kan erhållas av vår ekonomiförvaltning.

Fastighetsskötsel
Fastigheten sköts av Riksbyggen på entreprenad. Om det uppstår något problem bör du i första hand vända dig till deras felanmälan på telefon 0771-860 860. För akuta ärenden på kvällar och helger ringer ni till Spikbussen Fastighetsjour, telefon 0520-330 14. Med akuta problem avses t.ex. läckande rör eller dylikt som inte kan vänta till nästa vardag. Eventuell kostnad som uppstår för ärenden av icke akut karaktär kommer att faktureras bostadsrättshavaren.

Störningsjour
Föreningen är ansluten till Securitas Störningsjour dit de boende kan ringa om det förkommer kraftiga störningar från en lägenhet. För varje utryckning som Securitas gör är kostnaden f.n 1385 kr plus moms. Den kostnaden kommer föreningen att via hyresavin ta ut av ägaren till den lägenhet där störningen uppstått. Avgiften tas endast ut om Securitas bekräftar störningen. Störningsjouren nås per telefon 031-80 14 50 och är öppen vardagar 16-07 samt dygnet runt under lördagar, söndagar och helgdagar.

Nya nycklar
Husets nyckelsystem är spärrat, vilket innebär att föreningen måste ge tillstånd vid kopiering av nycklar. Önskar du nya nycklar måste de därför beställas genom ordföranden.

Parkering
Parkering är förbjuden på all mark som hör till föreningen. Vissa undantag finns. Bilen kan lämnas max 15 minuter utan tillsyn. Står bilen längre tid riskerar man parkeringsböter. Detta sköts av G4S och kan ej påverkas av bostadsrättsföreningen.

Sopor
Vi har två sopnedkast vid uppgång A och uppgång L för brännbara sopor och ett sopkärl i återvinningsarean på gården för den påsen med matrester. För att inte alla skall lägga i samma sopnedkast skall de som bor i husets flyglar (ingång A-C samt J-L) lägga i det sopnedkast som är närmast flygelns gavel. De som bor i uppgång D-H skall lägga i det sopnedkast som är närmast. På det viset hamnar inte alla sopor i de sopnedkast som är närmast ingångarna. De som bor i uppgång F bör helst lägga sopor vid ingång L.

Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka så att dessa inte stör grannar eller förorenar i fastigheten. Rastning på föreningens grönområden och planteringar är inte tillåtet.

Tvättstugan
Regler för tvättstugan finns anslagna vid bokningslistan! Följs inte dessa regler kan du bli avstängd från tvättstugan.

Årsmöte
Årsmöte hålls före april månads utgång.

Köpa eller sälja lägenhet
Om du skall köpa eller sälja lägenhet finns regler som skall följas.